You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please see our disclaimer.

Lambert Crickxstraat 30
1070 Brussels, Belgium
+32 2 8810959
info@augusteorts.be

Contour Biennale

Herman Asselberghs, Sven Augustijnen, Manon de Boer, Anouk De Clercq & Fairuz Ghammam

English June 2021
The nona arts center has appointed Brussels-based production and distribution platform Auguste Orts to curate the 10th edition of Contour Biennale. It will take place in the fall of 2023, thus celebrating its 20th anniversary. Since 2003, Contour Biennale has occupied a distinctive place in the visual arts in Belgium and beyond: in nine editions, this biennial has grown into a leading and frequently acclaimed art exhibition focussed on the moving image that appeals to both international visitors and local residents.

Auguste Orts is Herman Asselberghs, Sven Augustijnen, Manon de Boer and Anouk De Clercq, so no individual curator, but a platform led by artists. The open call launched by nona in January of this year attracted more than 150 candidates. Auguste Orts’ proposal immediately stood out thanks to its open and inviting character. As curator, Auguste Orts envisages an inclusive and festive edition. The proposal starts from a great affinity with the history of the biennial and from a passion for the moving image.

Artists Herman Asselberghs, Sven Augustijnen, Manon de Boer and Anouk De Clercq founded Auguste Orts in 2006. The four, who are mainly active within the broad field of film and video, believe that artists’ film can only exist when a web is woven around it, a web of audience, programmers, press, discourse, production, distribution and screening structures, and of course a community of creators. With Contour 2023, Auguste Orts would like to make the importance of this ecosystem visible and contribute to its sustainable development. The anniversary edition seems the perfect occasion to connect the past, present and future of artists film, and of Contour.

Contour Biennale will be 20 years young in 2023. That rich history provides an extensive catalog of existing works. All members of Auguste Orts know the biennial particularly well because as artists they were all once part of it. Anouk De Clercq and Manon de Boer were already there in 2005, Herman Asselberghs in 2009 and Sven Augustijnen in 2003 and 2013. The four artists want to explore how they can unlock the archive and memory of the biennial in order to give it a place amidst new works and thus propagate the importance of the event in and outside Mechelen. Additionally, they will create an exhibition based on dialogue with new creations and an eye for different generations. Obviously, it is still too early for the actual names of participating artists, and the exact duration of the biennial is still also to be determined, but for now the nona arts center is aiming for September and October of 2023. This will be an edition to really look forward to.

Nederlands Juni 2021
Kunstencentrum nona stelt het Brusselse productie- en distributieplatform Auguste Orts aan als curator van de tiende editie van Contour Biennale. Die zal in het najaar van 2023 plaatsvinden en zo haar twintigjarig bestaan vieren. Sinds 2003 neemt Contour Biennale een aparte plaats in binnen de beeldende kunst in België en daarbuiten: in negen edities groeide deze biënnale uit tot een toonaangevend en veelvuldig geprezen kunstparcours met een focus op bewegend beeld dat zowel de internationale bezoeker als de plaatselijke bewoner aanspreekt.

Auguste Orts, dat is Herman Asselberghs, Sven Augustijnen, Manon de Boer en Anouk De Clercq. Geen individuele curator dus, wel een platform geleid door kunstenaars. Op de open call die nona in januari van dit jaar lanceerde, reageerden meer dan honderdvijftig kandidaten. Het voorstel van Auguste Orts sprong meteen uit de band dankzij het open en uitnodigende karakter ervan. Als curator heeft Auguste Orts een inclusieve en feestelijke editie voor ogen. Het voorstel vertrekt van een grote affiniteit met de geschiedenis van de biënnale en vanuit een passie voor het bewegende beeld.

Kunstenaars Herman Asselberghs, Sven Augustijnen, Manon de Boer en Anouk De Clercq richtten Auguste Orts in 2006 op. De vier, die voornamelijk actief zijn binnen het ruime veld van film en video, zijn van mening dat de kunstenaarsfilm pas kan bestaan wanneer er een web wordt rond geweven. Een weefsel van publiek, programmatoren, pers, discours, productie-, distributie- en vertoningsstructuren en natuurlijk ook een gemeenschap van makers. Met Contour 2023 wil Auguste Orts graag het belang van dit ecosysteem zichtbaar maken en bijdragen aan de duurzame uitbouw ervan. De jubileumeditie lijkt hen de uitgelezen aanleiding om het heden, verleden en toekomst van de kunstenaarsfilm, én van Contour, met elkaar te verbinden.

Contour Biennale zal in 2023 20 jaar jong zijn. Die rijke geschiedenis levert een uitgebreide catalogus van bestaande werken op. Alle leden van Auguste Orts kennen de biënnale bijzonder goed omdat ze er als kunstenaar zelf ooit deel van uitmaakten. Anouk De Clercq en Manon de Boer waren er in 2005 al bij, Herman Asselberghs in 2009 en Sven Augustijnen in 2003 en 2013. De vier kunstenaars willen nagaan hoe ze het archief en geheugen van de biënnale kunnen ontsluiten om het een plaats te geven temidden van nieuwe werken en om zo het belang van het evenement in en buiten Mechelen uit te dragen. Daarnaast zullen ze een tentoonstelling maken op basis van dialoog, met nieuwe creaties en oog voor verschillende generaties. Voor concrete namen van kunstenaars is het uiteraard nog te vroeg. Ook de precieze looptijd van de biënnale moet nog worden bepaald, maar op dit ogenblik mikt kunstencentrum nona alvast op de maanden september en oktober van 2023. Het wordt een editie om echt naar uit te kijken.

With the support of Nona kunstencentrum